Friday, July 15, 2011

Hari Keputeraan Sultan Brunei yang ke 65 tahun


15 Julai 2011
Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan
Kebawah Duli Yang Maha Mulia
Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan
Negara Brunei Darussalam


Titah Hari Keputeraan 2011: